ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ห้อง ITSC New Media Studio และห้องประชุม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ห้อง ITSC New Media Studio และห้องประชุม จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)