ประธานกรรมการอำนวยการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รศ. ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

รองอธิการบดี

  • 053941005