ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นายโอภาส หมื่นแสน

วิศวกร

นายวรจักร ชัยแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุริยา เขื่อนขัน

วิศวกร