พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ที่มาและความสำคัญ
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน

รายการ โกงไปไม่โต EP.1 [ ชมรมลูกช้างต่อต้านการทุจริต ]

รายการ โกงไปไม่โต EP.2 [ ชมรมลูกช้างต่อต้านการทุจริต ]