ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการ และทีมงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล และผศ.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้อํานวยการ พร้อมคณะจากสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากโครงการข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ซึ่งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้าน TDX system, iDHub via ThaiD และ Digital Training ที่พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักฯ โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบจากโครงการข้อตกลงความร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลัย มข.-ม.อ.-มช. ในการใช้ 1 ระบบกลางในการติดต่อ สื่อสาร ส่งหนังสือราชการต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม