สำนักฯ จัดอบรม "แนวทางการประเมิน ROI (Return on Investment)" สำหรับบุคลากรของกองต่างๆ ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ SROI สู่การปฏิบัติผสานพลังสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยขับเคลื่อน Social Value Accelerator : SVA สู่การพัฒนาระดับท้องถิ่น อีกทั้ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรสังกัดงานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพ ฝ่ายสำนักงานสำนัก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Social Value Professional Program (Level 1) และ Social Assurance Standard Training พร้อมได้รับการรับรองความสามารถ และผ่านหลักสูตรดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ณ Galleria Room 5th Floor S31 Sukhumvit Hotel Bangkok ที่ผ่านมานั้น ในการนี้ สำนักฯ เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้ จึงได้จัดอบรม ในหัวข้อ "แนวทางการประเมิน ROI (Return on Investment)" โดยคุณมาริสา แย้มโกสุมภ์ และ คุณณฐวีร์ วิชวงศ์พัฒน์ ผู้ที่ได้รับการรับความสามารถจากหลักสูตรดังกล่าว มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการอบรมที่ผ่านมา แนะนำเกณฑ์ และหลักการในการตรวจรับรองรายงานตามหลักการสร้างคุณค่าทางสังคม Social Value Principle 8 ประการ สู่การได้รับโอกาสเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ หรือกิจกรรมที่สร้าง High Impact ในประเทศไทยจากหลากหลายภาคส่วน โดยจัดอบรมขึ้นสำหรับบุคลากรของกองต่างๆ ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม