ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 20 คน เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของสำนักฯ ในด้าน การพัฒนาระบบและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ CMU MOOC จากทีมวิทยากรจากฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ CMU MOOC มาถ่ายทอดและบรรยาย ซึ่งคณะฯ เห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบเรียนออนไลน์แบบเปิดที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง จึงได้นำคณะอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ เพื่อนำความรู้ได้รับมาปรับปรุงกับหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะฯ ได้ต่อไป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม