ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 38 คน ที่เข้าร่วมศึกษาดูงานของสำนัก ในด้าน การศึกษาเรียนรู้ การบริหารจัดการสำนักงานด้วยการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วยในการทำงานในองค์กร โดยวิทยากร คุณจริยา ลิ้มจีระจรัส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการทำงาน และพาคณะฯ เยี่ยมชมการทำงานต่างๆ ของสำนักฯ ซึ่งคณะฯ หวังว่าการเข้าศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำไปทำงานได้ต่อไป เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม