โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการงานแผน การเงิน และพัสดุ

สำนักงานสำนัก ฝ่ายสนับสนุนภารกิจต่างๆของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักฯ ได้นำกระบวนการ Lean Process เข้ามาดำเนินงาน เพื่อลดกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำงานให้เร็วแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งในส่วนการงานแผน งานการเงิน และงานพัสดุ ซึ่งงานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทุกงาน ของสำนักฯ ดังนั้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในส่วนของกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยน เป็นเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและข้อผิดพลาดของข้อมูล สำนักฯ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการบริหารจัดการงานแผน การเงิน และพัสดุ” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องการกับขอใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างขอฝ่ายต่างๆ ในสำนักฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของงานแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง ครอบคลุม และสามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว อีกทั้งเพื่อวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงและโอกาสที่อาจถูกโจมตีในรูปแบบต่างๆ  

อัลบั้ม