เชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลนักศึกษา มช. และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและแนวทางในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลนักศึกษา มช.
และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ
“การวิเคราะห์การปฏิบัติงานและแนวทางในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
.
?? ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
.
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยใช้บังคับกับทุกหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จึงจะจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
.
?? สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่
.
หมายเหตุ: สมัครเข้าร่วมอบรมได้ภายในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ถึงเวลา 16.30 น. โดยท่านจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วมใน CMU Mail (ที่ท่านใช้ Login ตอบแบบฟอร์ม) ก่อนจัดกิจกรรม 1 วัน
.

อัลบั้ม