ปิดปีงบประมาณ 2566 ด้วยกิจกรรม ITSC Town Hall ครั้งที่ 2

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ITSC Town Hall ครั้งที่ 2 สานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ให้ concept ในการจัดงานครั้งนี้ว่า "No One Right Behind" โดยให้ตัวแทนจากฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายสำนักงานสำนัก ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ และ 1 ฝ่ายน้องใหม่ ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้ง 1 ศูนย์ใหม่ ศูนย์นวัตกรรมการบริการ ร่วมทั้งหมด 6 ฝ่าย 1 ศูนย์ มาร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจของฝ่าย ผลงานและความสำเร็จ สิ่งที่ทำไม่สำเร็จ และเป้าหมายในอนาคตที่จะดำเนินการต่อ พร้อมทั้ง ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ และ ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด รองผู้อำนวยการ มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม "รู้จริงป่าว " และเกมบัดดี้ เพื่อนทำงานที่รู้ใจ ที่เป็นกิจรรมการสานสัมพันธ์พี่น้อง ITSC ร่วมกััน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม