สำนักฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบไอทีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขั้น ตามแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยการทำ Digital Transformation จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควบคู่กันตามแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2570) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบไอทีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวน 3 วัน เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในสายงานจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้สำนักฯ จัดทดสอบแข่งขันความรู้ด้าน Cyber Security เพื่อสนับสนุนรางวัลสำหรับผู้ทำคะแนนสอบสูงสุด 3 ท่านแรก เป็น Voucher สำหรับใช้ในการสอบวัดระดับ CompTIA Security+ ต่อไป  

อัลบั้ม