สำนักฯ จัดอบรมเชิิงปฏิบัติการเรื่อง "HTTP Header Apache and PHP Best Practices Security และวิธีการใช้งานระบบรายงานและติดตามผลการแก้ไขช่องโหว่" ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาและการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้พื้นที่การโจมตีมากขึ้นไปอีก รวมไปถึงอาชญากรทางไซเบอร์ก็มีปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และสร้างโอกาสจากช่องโหว่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของการรักษาข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “HTTP Header Apache and PHP Best Practices Security และวิธีการใช้งานระบบรายงานและติดตามผลการแก้ไขช่องโหว่” สำหรับบุคลากรผู้ดูแลและพัฒนาระบบส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของภัยความมั่นคง และเตรียมความพร้อม และลดช่องโหว่ของระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และเท่าทันต่อเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อคือ การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศ และวิธีการใช้งานระบบรายงานและติดตามผลการแก้ไขช่องโหว่ และหัวข้อ HTTP Header Apache and PHP Best Practices Security วิทยากรจากฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดผ่านระบบออนไลน์ (MS Teams) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566  

อัลบั้ม