ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน ที่ตั้งใจและเข้าศึกษาดูงานของสำนักฯ ในส่วนของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลกลาง หรือ Data Center บรรยายให้ความรู้ โดยคุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาการทำงาน เป็นตัวอย่างในการสร้างแรงจูงใจและความภูมิใจในการศึกษาสายอาชีพ รวมไปถึงให้นักศึกษาสามารถเก็บเป็นแนวคิดเพื่อวางแผนสำหรับอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าได้ โดยคณะฯ เข้าศึกษาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม