ITSC จัดประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลััยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) แก่นักศึกษา บุคลากร และส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งสำนักฯ มีแผนดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wifi) โดยวัตถุประสงค์เพื่อขยายสัญญาณให้มีความครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น และรองรับปริมาณการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักฯ เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมรับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการ จึงจัดโครงการประชาพิจารณ์การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) เชิญตัวแทนนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยละ 1-2 คน มาร่วมเล่นเกมพิชิตอาณาจักรเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งพิจารณ์ ระดมความคิด ปัญหา และความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่าย พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากนักศึกษา มาทำการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนำมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Wifi) ต่อไป กิจกรรมจัดขึ้น ณ ITSC Corner Co-Working Space ชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  

อัลบั้ม