สำนักฯ จัด Workshop การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท

จากที่สำนักบริการเทคโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่เกิน 1 แสนบาท) ร่วมกับกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำระบบมาใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้เปิดตัวระบบ และจัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย และ สาธิตการใช้งานระบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดใช้ระบบจริงที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ได้ สำนักฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตลอดเดือนมกราคม 2567 ทั้งหมดเป็นจำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 5,15,17 และ 19 ซึ่งเป็นการบรรยาย และถ่ายทอดระบบ และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทดลองใช้งานระบบดังกล่าว ก่อนที่จะเปิดระบบนำไปใช้งานจริงของหน่วยงานได้ต่อไป โดยทีมวิทยากรผู้พัฒนาระบบดังกล่าว จากฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

อัลบั้ม