ITSC จัดประชุมหารือเพื่อการพัฒนานักศึกษา ผ่านหลักสูตร "Samart Skills Google Career Certificates"

กิจกรรมต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด (Google Cloud Partner-Specialisation Education) พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก Google ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน IT ของนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้โครงการ Samart Skills (สามารถสกิล) ของพันธกิจ Leave No Thai Behide ที่มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษาะด้านเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้าง Digital Talent อีกทั้งผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera พร้อมใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้สมัครงานได้กับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับจากคุณวุฒินี้ เพื่อต่อยอด และประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมหารือถึง ภายใต้หลักสูตร "Samart Skills Google Career Certificates" โดยการเชิญอาจารย์ หรือผู้แทนคณะที่มีกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ Coursera จำนวน 6 คณะ คือคณะบริหารธุรกิจ คณะการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มาร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ และหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ การจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566  

อัลบั้ม