ITSC จัดอบรมระบบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่เกิน 1 แสนบาท) ให้แก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมด้วยการนำระบบจัดซื้อจัดจ้างของคณะบริหารธุรกิจมาพัฒนาต่อยอดการใช้งานระบบ ร่วมกับกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำระบบมาใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย และ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานสามารถใช้ระบบดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน โดยในเดือนธันวาคม 2566 สำนักฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่เกิน 1 แสนบาท) เสร็จสิ้น จึงได้จัดการถ่ายทอดนโยบาย และ สาธิตการใช้งานระบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่อไปได้ โดยวิทยากรจากผู้พัฒนาระบบ คุณวรินทิพย์ วิริยะนราทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ การถ่ายทอดและสาธิตระบบได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัลบั้ม