ITSC จัด Workshop "CMU Migration/EKS Immersion Day สำหรับส่วนงานต้นแบบเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ Public Cloud

สำนัักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมให้กับ 10 ส่วนงานนำร่อง เพื่อ Migration สู่ Public Cloud สืบเนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการพัฒนาระบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้การดูแลและการบริหารจัดการมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงยากที่จะควบคุมความปลอดภัยของระบบให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร สำนักฯ จึงได้เลือกใช้ AWS Cloud แบบ Single Account หรือแบบ Stand Alone เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น สำนักฯ จึงได้ร่วมกับ บริษัท AWS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ "CMU Migration/EKS Immersion Day ขึ้น สำหรับส่วนงานต้นแบบของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ส่วนงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการใช้ Public Cloud ต่อไป ซึ่งการอบรมได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม