ขอเชิญผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อสำนักฯ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 .

?? หากท่านเป็นผู้มารับบริการ หรือผู้ที่มาติดต่อ
กับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
.
โดยตอบแบบสำรวจสั้น ๆ ใช้เวลาประมาณ 4 นาที
ผ่านทาง https://cmu.to/CMUITAEIT2023
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2566
.
สำนักฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักฯ
ตามลิงค์และ QR Code ที่แนบมานี้
.
สำนักฯ ขอขอบคุณ และจะนำผลการประเมินดังกล่าว
กลับมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
.

อัลบั้ม