สำนักฯ จัดอบรม “เทคนิคการทำงานบนโลกออนไลน์ด้วย Microsoft 365” (การใช้งานเบื้องต้น) สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำสัญญาการซื้อขายลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) กับบริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการดำเนินการให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการทำงาน อีกทั้งได้ให้บริการ CMU Mail ภายใต้บริการของ Microsoft ซึ่งรวมไปถึงบริการอื่นๆ ในชุด Microsoft 365 ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปอัพเดทข้อมูลของบริการ Microsoft 365 อีกทั้งแนะนำการใช้งานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักฯ จึงได้ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด จัดอบรม “เทคนิคการทำงานบนโลกออนไลน์ด้วย Microsoft 365” (การใช้งานเบื้องต้น) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (MS Team) ซึ่งการอบรมได้ความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยวิทยากรจากบริษัทลานนาคอม จำกัด มาให้ความรู้ และแนะนำการทำงานด้วยผลิตภัณฑ์ Microsoft ผ่าน online เช่น (Word, PowerPoint, Form, Onedrive)  

อัลบั้ม