ITSC จัดโครงการฝึกอบรม “การช่วยกู้ชีพเบื้องต้น(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอบรมแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของสวัสดิการในชีวิตของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ อีกทั้ง สำนักฯ ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ภายในอาคาร 2 เครื่อง โดยเครื่องสามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ และสามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ สำนักฯ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “การช่วยกู้ชีพเบื้องต้น(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมทั้งการอบรมแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว สำหรับบุคลากรของสำนักฯ เพื่อให้ได้รับการฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยคณะวิทยากรจาก จากบริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเฮลท์แคร์ จำกัด ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับวิทยากรจากเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจวิธีป้องกันและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม