การอบรมเรื่อง การตระหนักรู้ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรของสำนักฯ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการด้านนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Policy) ตามมาตรฐาน ISO27001 ที่ได้รับการตรวจประเมินไปแล้วอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 ในการให้บริการระบบสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลกลาง Data Center ให้กับนักศึกษา บุคลากร และส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการระบบสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Policy) บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสำนักฯ จะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอในทุกปี และในปีนี้สำนักฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ และป้องกันภัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม