การอบรม “การบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1”

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการบังคับใช้กับทุกหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มีการเก็บรวบรวม รวมไปถึงครอบครองข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานผู้ประสานงาน ซึ่งการอบรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom มาในหัวข้อ “การบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1” สำหรับผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบข้อมูลนักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ โดยวิทยากร คุณสราวุธ ไกรลาศศิริ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นการอบรมความรู้เบื้องต้นของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA อีกทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางกฎหมาย และการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาภายใต้ PDPA เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้เอกสารต่าง ๆ พร้อมช่วง ถาม-ตอบ สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับคณะและหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลสำคัญ พร้อมให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องของ PDPA ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ Your Privacy is Our Priority: https://privacy.cmu.ac.th/ ซึ่งการอบรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พร้อมทั้งมีการอบรมครั้งที่ 2 ที่จะจัดในเดือนเมษายนต่อไป โดยจะเป็นเรื่องของ 

อัลบั้ม