ITSC จัด Workshop จากแนวคิดกรอบการทำงานแบบ Framework ภายใต้หัวข้อ “Agile and Scrum practices for software development”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาบริการที่การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร และส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สำนักฯ จึงได้พัฒนาระบบ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการสนับสนุนให้นำกรอบวิธีการทำงานภายใต้แนวคิด Agile ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยหนึ่งในกรอบนั้นคือ “Scrum” หรือกรอบวิธีการทำงาน (Framework) แบบทีมช่วยกันรุมงาน เป็นการวางแผนและทำงานไปทีละก้าว และกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยๆ ไป เพื่อที่เมื่อเจอปัญหาจะได้แก้ไขง่ายขึ้น หรือเมื่อ Requirement เกิดการเปลี่ยนแปลงก็สามารถรับมือได้ดีขึ้น จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Agile and Scrum practices for software development” โดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำของประเทศ KBTG ที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีให้กับกสิกรไทย อบรมแบ่งออกเป็น 5 ครั้ง สำหรับบุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และทีม BA นักวิเคราะห์งานเชิงธุรกิจ (Business Analysis Unit) ที่สำนักฯ ได้จัดตั้งขึ้นที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ สามารถนำกรอบการทำงานที่ได้ไปสร้างวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมต่อไป อีกทั้งสามารถวิเคราะห์งานแบบเชิงรุก ที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และการอบรมนี้ยังเป็นการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill การอบรมจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัลบั้ม