ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ความสนใจและเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร เข้าดูงานของสำนักฯ 3 ด้านคือ ด้านการพัฒนาสารสนเทศ ให้การบรรยายโดยคุณจริยา ลิ้มจีระจรัส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยคุณสัจจะ ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการสำนักงาน โดยคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ ซึ่งคณะฯ เห็นว่า การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์ สามารถนำตัวอย่างที่ได้ไป ในการวางแผน ปรับปรุง การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้มีคุณภาพต่อไป โดยคณะฯ ได้เดินทางเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม