สำนักฯ จัดอบรม Workshop การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) V.2 สำหรับบุคลากรและนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม และ Workshop การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) สำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณส่วนงานของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสำนักฯ คุณศิริพร ก้อนคำ และคุณณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์ เพื่อเป็นการแนะนำ รวมไปถึงการนำปัญหาจากการใช้งานระบบมาสาธิตให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะสามารถนำกลับไปปรับใช้งานของส่วนงานต่อไปได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 

อัลบั้ม