ITSC จัดอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics.info” สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกส่วนงานของ มช.

ต่อเนื่องจากกิจกรรมอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในการจัดอับดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกโดย webometrics.info" โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว โดยการจัดอันดับจะมีทุกเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web publications และความเป็น Open access ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ในครั้งนี้ สำนักฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรมขึ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ดูแลและผู้พัฒนาเว็บไซต์ประจำส่วนงาน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การสร้างความเป็นมาตรฐาน และการพัฒนางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสู่เว็บไซต์ต่อไป เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกโดย Webometrics.info" ที่จะจัดอันดับในเดือนมกราคมต่อไป โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และให้ที่มาของการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับนสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งสู่การเป็น Digital University นอกจากนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักฯ ดร.ณฐนันท์ กาญจนคูหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง มาบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดข้อมูลของเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อัลบั้ม