Digital University Chiang Mai University
Innovative Learning Management
Executive Information System
CMU Mobile Application
Digital University Chiang Mai University
Innovative Learning Management

IT ACCOUNT

STAFF EMAIL

CMU MIS

CMU SIS

JUMBO PLUS

DATA CENTER

CMU ONLINE

TRAINING

ITSC News

การประชุม “การพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
เข้าร่วมงานวันคล้ายวัน สถาปนาครบรอบ 27 ปี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การนำเสนอ/สาธิต ระบบ CMU-MR ในส่วนการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ANNOUNCEMENT

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2559
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อ ดำเนินโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 750 KVA
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Digital University

CMU Channel

CMU 21st Century Learning

Training schedule

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Innovation & Rewards

ITSC receives ISO 29110 certification
รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015
IPv6 Ready Rookie Award

Calendar

IT TIPS

กิจกรรม ITSC Photo Contest 2016
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้งาน JumboPlus รูปแบบใหม่ ( JumboPlus Auto Register)