CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย

เข้าใช้บริการ

CMU Account

The Chiang Mai University account (CMU Account) is used to access the various services of Chiang Mai University. It is available to support teaching and learning to make living at the Chiang Mai University campus more comfortable.

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน รวมไปถึงใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

CMU Account

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818