CMU e-Planning

ระบบสนับสนุนงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณ ระบบที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานแผนและงบประมาณ จะช่วยให้การบริหารจัดการงานแผนงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น

เข้าใช้บริการ

This is a policy, planning and budget support system to help support management to make plans and budgeting. Managing budget plans become faster and more efficient. It can monitor, track, and process reports quickly, whilst reducing time and duplication of work. Managerial reports are issued fast and efficiently. It can support university budgeting, preparation of operational plans and annual financial planning, performance monitoring and the results of annual spending. It can also be used to determine the success of the budget spending from the analysis report.


เป็นระบบที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานแผนและงบประมาณ จะช่วยให้การบริหารจัดการงานแผนงบประมาณ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น สามารถตรวจสอบ ติดตาม ประมวลผลรายงานได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาและความซ้ำซ้อนในการทำงาน ออกรายงานสำหรับผู้บริหารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบสามารถสนับสนุนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงินประจำปี การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้นITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818