CMU International MOOC (MOOC I) 39,000 Bath Grant.

20 กรกฎาคม 2563 15:00:39

CMU International MOOC (MOOC I)

CMU International MOOC (MOOC I) 39,000 Bath Grant.

CMU instructors are invited to apply for a grant to develop Massive Open Online Course (MOOC)

Application deadline: 30 July 2020.

For more details and submission of project, please visit: https://tlic.cmu.ac.th/mooci-2563/


อบรมบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio

15 กรกฎาคม 2563 10:22:36

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2563 9:49:37

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อกำเนิดจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และและสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

ในปีนี้ สำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม201


ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิโครงการหลวง

15 กรกฎาคม 2563 9:49:34

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับมูลนิธิโครงการหลวง ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document เพื่อการดำเนินงานภายในองค์กร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการรับส่งหนังสือภายใน ภายนอก หรือข้อมูลข่าวสารในองค์กร อย่างเป็นระบบและสามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามสถานะของเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


Power BI Desktop for Analytics

19 มิถุนายน 2563 13:52:56

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม Open Data เพื่อการพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงข้อมูลระดับพื้นที่ด้วยโปรแกรม Power BI สามารถจัดทำฐานข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน 


Series: Thai MOOC Online Tour

19 มิถุนายน 2563 9:04:13

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Thai MOOC สัญจรออนไลน์ (ครั้งที่ 3) เพื่อบอกเล่าสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง POST COVID จากแม่ข่าย THAI MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.


การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12 มิถุนายน 2563 14:08:09

    

    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการประชุมปรึกษาหารือทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน จำเป็นต้องดำเนินการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นศูนย์รวมของการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ 


    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขาการประชุมและผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช.

9 มิถุนายน 2563 15:03:11

มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020  ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช.  


    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 Times Higher Education University Rankings (THE) ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2020 พร้อมกับการประกาศผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020 ผลการประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ปรากฎว่า มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] หรือ Research Disbursement System (RDS) ซึ่งเกณฑ์การตัดสินประเภท Technological Innovation of the Year คือ การสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลดระยะเวลาการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

  รางวัล THE Awards Asia 2020 มีมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 250 ผลงาน ซึ่ง คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย (Shortlisted) จำนวน 80 ผลงาน ประเภทละ 8 ผลงาน รวม 10 ประเภท ประกอบด้วย 1) Outstanding Leadership and Management Team, 2) International Strategy of the Year, 3) Teaching and Learning Strategy of the Year, 4) Outstanding Support for Students, 5) Technological Innovation of the Year, 6) Workplace of the Year, 7) Student Recruitment Campaign of the Year, 8) Excellence and Innovation on the Arts, 9) Regional or Societal Impact Award และ 10) THE Data Points Merit Award โดย THE จะประกาศผลรางวัลชนะเลิศทั้ง 10 ประเภท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 8 ของเอเชียในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) ติดอันดับประเภท International Strategy of the Year ซึ่งส่งได้แสดงผลงานด้านการจัดตั้งโรงเรียน นานาชาติ ได้แก่ King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับโลก เช่น  Carnegie Mellon เป็นต้น  

    สำหรับระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานบริหารงานวิจัย กองคลัง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และธนาคาร UOB ในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินด้วยเทคนิค Virtual Account Number (VAN) หรือบัญชีเสมือน โดยการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ธนาคารผ่านระบบออนไลน์ แบบอัตโนมัติ (Host to Host) ตามรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจาก Human error และทำให้ลดระยะเวลา ของกระบวนการเบิกจ่ายเงินวิจัย ทำให้นักวิจัยได้รับเงินเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของการดำเนินงานใน แต่ละขั้นตอนได้ ซึ่งได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  

    ปัจจุบันได้ใช้ในการเบิกจ่ายทุนวิจัยทุกทุนที่เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย และได้เริ่มใช้กับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในบางแหล่งทุน และจะเริ่มใช้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หารือกับแหล่งทุนแล้ว ทั้งนี้ ระบบ RDS@CMU เคยได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในงาน CMU KM Day ประจำปี 2019 โดยที่ผ่านมาเริ่มมี สถาบันการศึกษาสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานระบบนี้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  

  

 สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (Shortlisted) ได้ที่ THE Awards Asia 2020 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/summits/asiauniversities/2020/awards-asia2020-shortlist/ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

9 มิถุนายน 2563 11:46:13

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตอ้นรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการประชุมทางไกล และการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ดำเนินการต่างๆในการติดต่อ ประสานงาน และงานประชาสัมพันธ์ตามภารกิจงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เยี่ยมชมห้องประชุม และ Studio ภายในสำนักฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 11 ท่าน 
โครงการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) ประจำปี 2563

8 มิถุนายน 2563 11:36:59


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness)  ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากร ในวัน• วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818