ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำหนกประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

25 กุมภาพันธ์ 2564 9:05:31

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องกำหนกประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 4/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมประตูด้วยอุปกรณ์ไอโอที (IOT) ผ่านสมาร์ทโฟน)

ประกาศการรับเงินรายได้ ค่าอุปกรณ์ IOT - คลิก - 
หนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยเรื่องการประกาศรับเงินรายได้ - คลิก

IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818