นักศึกษา บุคลากร บุคลากรข้าราชการเกษียณ
@JumboPlus ให้บริการที่คลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz หากอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น Notebook, Tablet and Smart Phone รองรับเฉพาะคลื่นความถี่ 2.4GHz จะมองเห็น SSID เดียว คือ @JumboPlus เท่านั้น ให้ผู้ใช้งานเลือกเชื่อมต่อที่ SSID นี้

** ในอนาคต ITSC มีแผนจะปรับให้ @JumboPlus ให้บริการที่คลื่นความถี่2.4GHz เพียงคลื่นเดียว ** @JumboPlus5GHz ให้บริการที่คลื่นความถี่ 5.0GHz หากอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น Notebook, Tablet and Smart Phone มองเห็น SSID (ชื่อ Wi-Fi) : @JumboPlus5GHz แนะนำให้เลือกเชื่อมต่อที่ SSID นี้ เพราะจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของสัญญาณทับซ้อนที่พบเมื่อใช้งานคลื่น 2.4GHz

** อุปกรณ์ที่รองรับคลื่นความถี่ 5.0GHz ส่วนใหญ่จะรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจะเห็นทั้ง 2 SSID แนะนำให้เลือกใช้งาน @JumboPlus5GHz เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการใช้งาน **
  • 1.ตรวจสอบ CMU Account ว่ามีสถานะปกติหรือไม่
  • 2. ถ้า CMU Account ปกติ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาในเครื่องที่มีการ update windows แล้วไปกระทบ config บางอย่าง จะแนะนำให้ user ไป download เครื่องมือช่วยสร้าง profile จากหน้าเว็บ https://jumbo.cmu.ac.th/ โดยแจ้งว่า "หาเครื่องที่ออกอินเทอร์เน็ตได้ แล้ว download เครื่องมือช่วยสร้าง profile มา หลังจากนั้นนำมา run ในเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อ กดเลือก remove profile ก่อนแล้วทำการ restart เครื่อง หลังจากนั้นเปิดโปรแกรมเดิมขึ้นมาใส่ CMU Account แล้ว กด Start Setup"
  • ** หากทำตามที่แนะนำแล้วยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้นำเครื่องมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ One Stop Service **
อุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องรองรับการเข้ารหัสแบบ WPA2 Enterprise เท่านั้น ดังนั้น Printer , Smart TV และ Wi-Fi Repeater จึงไม่สามารถนำมาเชื่อมต่อได้
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818