• 1.ส่วนงานทำบันทึกข้อความมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอใช้บริการส่งอีเมล แบบกลุ่ม โดยระบุที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง (ผู้รับผิดชอบ) และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
  • 2.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการตรวจสอบและแจ้งกลับทางที่อยู่อีเมล (ผู้รับผิดชอบ)
  • 3.ผู้ส่งที่ได้รับอนุมัติแล้วจะสามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลกลุ่มได้
  • * กรณีต้องการส่งอีเมลกลุ่มที่มีความซับซ้อน สามารถทำบันทึกข้อความมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุรายละเอียดของกลุ่มที่จะส่ง เช่น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รหัส 60 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  • 1.เนื้อหาของอีเมลที่ส่งไปยังกลุ่ม เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่ง ไม่ใช่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 2.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกผู้ส่ง กรณีได้รับการร้องเรียนว่าส่งอีเมลรบกวน ผู้ใช้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818