• 1. เข้าสู่ระบบ CMU IT Account (https://account.cmu.ac.th) เพื่อกู้รหัสผ่าน
 • 2.เลือก Recovery (ปุ่มสีส้ม)
 • 3.เลือกประเภท IT Account ของตนเอง (นักศึกษา, บุคลากร)
 • 4.เลือกสิ่งที่ต้องการกู้คืน (IT Account, รหัสผ่าน)
 • 5.ระบบจะส่ง link ไปใน Recovery E-Mail ที่ท่านแจ้งไว้
 • 6.เลือก link หรือปุ่ม Recovery ที่ส่งเข้าไปใน Recovery E-Mail
 • 7.ตั้งรหัสผ่านใหม่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป โดยประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก (a-z, A-Z) , ตัวเลข (0-9) และเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./)
 • 8.ทดลอง Login เข้าระบบ
 • 1.เข้าสู่ระบบ CMU IT Account (https://account.cmu.ac.th)
 • 2.เลือก Profile
 • 3.เลือก Update Profile
 • 4.แก้ไขข้อมูล และกด save
 • 1.เข้าสู่ระบบ CMU IT Account (https://account.cmu.ac.th)
 • 2.เลือก Profile
 • 3.เลือก Reset Password
 • 4.ใส่รหัสผ่านเดิม
 • 5.ตั้งรหัสผ่านใหม่ 8 ตัวขึ้นไป ยกเว้นการใช้อักขระพิเศษ
 • 6.ทดลอง Login เข้าระบบ
 • 1.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสนักศึกษาที่ One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
 • 2.หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้เตรียมเอกสารดังนี้
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมเขียนข้อความการมอบอำนาจเพื่อให้ใครดำเนินการแทน และลงชื่อ
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818