นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
** นักศึกษา บุคลากรของ มช. ไม่สามารถใช้งาน Eduroam ของมช. ได้ **
51 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก รายละเอียดเพิ่มเติม https://eduroam.cmu.ac.th/#other
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818