สำหรับผู้บริหาร

CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล @cmu.ac.th เพื่อนักศึกษาและบุคลากร

Microsoft Sharepoint

แชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

Microsoft Calendar

การนัดหมายผ่านปฏิทินแบบเรียลไทม์ สามารถจัดการได้ทุกที่ในเวลาอันรวดเร็ว

Microsoft Team

การประชุมออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ ที่ออกแบบมาสำหรับความต้องการด้านการประชุมของคุณทุกรูปแบบ

Skype for Business

เป็นหนึ่งบริการที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

Microsoft Yammer

การสื่อสารที่เปิดกว้าง เพิ่มความสามารถในการค้นหาผู้คน ไฟล์ กลุ่ม การรวมอย่างราบรื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

jumbo net (Wi-Fi / WiFi)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jumbo Guest Account (Wi-Fi / WiFi)

ผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz ภายในมหาวิทยาลัยได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือน

CMU VPN

(Virtual Private Network) ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้

Eduroam

บริการโรมมิ่งระบบ Wireless ข้ามเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ITSC Meeting Room

บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Video Conference

Video Conference

New Media Studio

New Media Studio

CMU Learning Space

Co-working Space สำหรับนักศึกษา ที่รองรับทุกการใช้งาน

One Stop Service

ให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU EIS

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือ BI เป็นระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ

CMU MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ ทั้งในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้งานทางด้านงานสารบรรณ

e-Meeting

e-Meeting

CMU Private Cloud

Private Cloud

Web hosting

บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Personal Web hosting

บริการพื้นที่จัดทำ เว็บไซต์ส่วนบุคคล 500 MB แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย

MIS Training

อบรม ให้ความรู้ แนะนำ การใช้งานระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Digital literacy

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรมีความสามารถด้านการนำความรู้ด้านไอทีไปเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร

Microsoft Campus Agreement

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการ

Anti-Virus

บริการซอฟต์แวร์ Anti-Virus เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

OneDrive

OneDrive

Google Drive

Google Drive

Online English

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองด้านการฟัง การออกเสียง การอ่าน และหลักไวยากรณ์

CMU Channel

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สาระความรู้และข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

CMU MOOC

Massive Open Online Course การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ITSC Smart Class Room

ITSC Smart Class Room

Office 365

ระบบที่รวมรวมบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสารภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมบริการไว้ในที่เดียว

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818