สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

1 มิถุนายน 2563 14:40:32

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

ประสงค์จะสมัครให้กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://bit.ly/s4020010 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th/ กำหนดยื่นใบสมัครโดยสแกนเอกสารให้ครบ ส่งมายัง e-mail: cherkarn.w@cmu.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด -คลิก-

ใบสมัคร -คลิก-

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818