การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12 มิถุนายน 2563 14:08:09

    

    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการประชุมปรึกษาหารือทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน จำเป็นต้องดำเนินการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นศูนย์รวมของการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ 


    กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เป็นเลขาการประชุมและผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818