โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจแนวคิด OKR

10 มีนาคม 2564 14:43:52

    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคที่มีการแข่งขันสูง นับเป็นเรื่องท้าทายของการบริหารองค์กร ด้วยบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรด้านการแข่งขัน โดยหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาใช้อย่างแพร่หลาย คือ OKRs (Objectives and Key Results)

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กร OKRs มาใช้ในการขับเคลื่อนสำนักฯ จึงจัดการอบรมการสร้างความเข้าใจแนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เจ้าของพอดแคสต์ Nopadol’s Story ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OKR มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับใช้เทคนิควิธีการของแนวคิดดังกล่าว เพื่อที่จะเป็น “ศูนย์กลางการให้บริการหลักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818