ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 กันยายน 2563 11:17:54


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงาน เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อ การพัฒนาการเรียนการสาน การจัดทำรายวิชา Mooc โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 16 ท่าน


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818