พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

29 สิงหาคม 2562 14:12:11

พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

ขอเชิญผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับฟีงเสียงลูกค้า (VOC) เพื่อปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 ท่าน


รุ่นที่ 4 วันที่ 12 กันยายน 2562

เวลา 09.00-12.00 น.


รุ่นที่ 5 วันที่ 13 กันยายน 2562

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน QR Cord หรือ http://bit.ly/itsc-voc2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818