Microsoft Education Roadshow @CMU

3 ธันวาคม 2563 16:35:47

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรม “Microsoft Education Roadshow @CMU” สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การบรรยายในหัวข้อ Global Technology trends for 21st Century พร้อมทั้งทีมวิทยากรจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด คุณธนภัทร์ ศิลากอง ผู้จัดการคู่ค้า ธุรกิจภาค และคุณอภิชาต สัจจพงษ์ Senior Technology Strategist และวิทยากรจาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ Head of Strategic Solutions 

    ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง รับฟังการบรรยายในช่วงแรกและ Workshop ในช่วงที่สอง ในหัวข้อชมการสาธิต และร่วมปฏิบัติด้าน AI และการฝึกอบรม Power App และ Power BI เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต และรับมือกับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชี้ให้เห็นด้านการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับแนะนำเครื่องมือที่จะพาทุกท่านก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านยุคดิจิทัลและปรับตัวรองรับวิถีใหม่ หรือ New Normal ได้อย่างลงตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818