Empowering Thailand – Education Reimagined Preparing students for the future with Digital Transformation

16 กันยายน 2564 12:05:34


กิจกรรม Empowering Thailand – Education Reimagined Preparing students for the future with Digital Transformation เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของอาจารย์และนักศึกษา สำหรับการเรียนการสอนในยุค NEXT NORMAL พร้อมทั้งอัพเดทเทคโนโลยีล่าสุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 150 ท่าน

ลิงค์สำหรับรับชมการสัมมนาย้อนหลัง
Watch 'Empowering Thailand - CMU Microsoft' | Microsoft Stream

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก Microsoft


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ จากคณะนิติศาสตร์

28 มิถุนายน 2564 13:51:46

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบงานภายในสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการงานระดับด้านต่าง ๆ ให้นำไปสู่การปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 ท่าน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


มช. ใจดีแจกซิม ประจำปี 2564

31 พฤษภาคม 2564 15:56:00


มช. ใจดีแจกซิม ประจำปี 2564 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/

รายละเอียดดังนี้

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง 90 วัน

2. หลังจากลงทะเบียน รอรับรหัสการใช้งาน และ รายละเอียดการใช้งาน ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://mail.cmu.ac.th โดยใช้ CMU Account ภายใน วันที่ 25 มิถุนายน 2564

3. Activate การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งานที่ได้รับผ่านอีเมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 90 วันนับจากวันที่ Activate


หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ รหัส 64 ลงทะเบียนเพิ่มเติม ในช่วงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943800 กด 1


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

10 มีนาคม 2564 14:52:50

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาชีพในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของสำนักฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 55 คน


โครงการอบรมการสร้างความเข้าใจแนวคิด OKR

10 มีนาคม 2564 14:43:52

    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคที่มีการแข่งขันสูง นับเป็นเรื่องท้าทายของการบริหารองค์กร ด้วยบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรด้านการแข่งขัน โดยหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาใช้อย่างแพร่หลาย คือ OKRs (Objectives and Key Results)

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กร OKRs มาใช้ในการขับเคลื่อนสำนักฯ จึงจัดการอบรมการสร้างความเข้าใจแนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) กับการพัฒนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เจ้าของพอดแคสต์ Nopadol’s Story ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OKR มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด OKRs (Objectives and Key Results) ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับใช้เทคนิควิธีการของแนวคิดดังกล่าว เพื่อที่จะเป็น “ศูนย์กลางการให้บริการหลักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” IT Dinner Talk ในหัวข้อ “Digital Transformation” มุ่งสู่งการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มีนาคม 2564 16:15:08


    การบริหารจัดการระบบการศึกษาในโลกยุคดิจิทัล บนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องรู้เท่าทัน และ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวทันต่อโลกที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดกิจกรรม IT Dinner Talk ในหัวข้อ “Digital Transformation and Technology Disruption ต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”  สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และ การบริหารจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการลงทุน การบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเป็นดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่HR Portal

17 กุมภาพันธ์ 2564 15:29:56

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบ HR Portal ซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาระบบ CMU-MIS ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2563 เพื่อชี้แจง เรื่องการใช้งานระบบ HR Portal พร้อมทั้งแนะนำระบบการขอทำบัตรบุคลากรแบบออนไลน์ การขอหนังสือรับรองแบบออนไลน์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201  


มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด ให้แก่มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว

17 กุมภาพันธ์ 2564 10:50:15

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 ชุด ให้แก่มูลนิธิแพทย์น้ำเงิน-ขาว สู่ชุมชน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ หมอน้ำเงินขาว-ขาวช่วยชาวบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ อบรมเทคนิคการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และยังนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปมอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีและประธานมูลนิธิฯ และคุณฉัตรชัย ศิริสุจินต์ เลขานุการมูลนิธิฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 


Microsoft Education Roadshow @CMU

3 ธันวาคม 2563 16:35:47

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรม “Microsoft Education Roadshow @CMU” สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การบรรยายในหัวข้อ Global Technology trends for 21st Century พร้อมทั้งทีมวิทยากรจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด คุณธนภัทร์ ศิลากอง ผู้จัดการคู่ค้า ธุรกิจภาค และคุณอภิชาต สัจจพงษ์ Senior Technology Strategist และวิทยากรจาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ Head of Strategic Solutions 

    ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง รับฟังการบรรยายในช่วงแรกและ Workshop ในช่วงที่สอง ในหัวข้อชมการสาธิต และร่วมปฏิบัติด้าน AI และการฝึกอบรม Power App และ Power BI เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต และรับมือกับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชี้ให้เห็นด้านการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับแนะนำเครื่องมือที่จะพาทุกท่านก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านยุคดิจิทัลและปรับตัวรองรับวิถีใหม่ หรือ New Normal ได้อย่างลงตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 กันยายน 2563 16:38:28


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQC ให้แก่บุคลากรทั้งสำนักฯ โดยอาจารย์ปริทัศน์  ชัยเจริญวรรณ ในวันที่ 30 กันยายน 2563Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818