ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

2 กันยายน 2563 15:23:59

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายละเอียด -คลิก-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

1 กันยายน 2563 10:50:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ขอผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด -คลิก-


ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

24 สิงหาคม 2563 17:00:18

ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ามารายงานตัวตั้งแต่วันนี้ จนถึงในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียด - คลิก -


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

18 สิงหาคม 2563 10:37:40

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก 1 ตำแหน่ง

ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถที่จะ download  ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th  และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28สิงหาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume)

รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

17 สิงหาคม 2563 16:08:13

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียก -คลิก-


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

17 สิงหาคม 2563 16:07:48

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

รายละเอียก -คลิก-


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี

14 สิงหาคม 2563 11:03:38

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2  อัตรา  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด -คลิก-


ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

7 สิงหาคม 2563 16:47:15

ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

7 สิงหาคม 2563 16:47:13

ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด - คลิก -สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

20 กรกฎาคม 2563 14:26:20

สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

(พนักงานส่วนงาน) สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง


ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานครบถ้วนได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายละเอียดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ -คลิก-
รายละเอียดพนักงานปฏิบัติงาน -คลิก-
ใบสมัคร -คลิก-


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818